Δημοσιεύσεις σε Ξένα Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Ξένα Περιοδικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  • Comment on ‘Pediatric hemorrhagic cystitis’ by Decker DB, Karam JA, Wilcox DT. J Pediatr Urol 2009;5:254-64. Bogris S, Johal NS, Mushtaq I. J Pediatr Urol. 2009 Oct 15.
  • Comment on ‘Laparoscopic heminephroureterectomy for duplex kidney anomalies in the pediatric population’ by J. Seibold, D. Schilling, U. Nagele, A.G. Anastasiadis, K.D. Sievert, A. Stenzl S. Corvin. J Pediatr. Urol 2008;4:345-7. S. Bogris, I. Mushtaq. J Pediatr Urol. 2009 Mar 9.
  • Is it safe to use aluminum in the treatment of pediatric hemorrhagic cystitis? A case discussion of aluminum intoxication and review of the literature. Bogris SL, Johal NS, Hussein I, Duffy PG, Mushtaq I. J Pediatr Hematol Oncol. 2009 Apr;31(4):285-8.
  • Neonatal imperforate hymen causing obstruction of the urinary tract. Johal NS, Bogris S, Mushtaq I. Urology. 2009 Apr;73(4):750-1. Epub 2009 Jan 1.
    “HPV 16/18 associated condyloma acuminatum of the urinary bladder : first international report and review of literature.”, M. Chrisofos, A. Skolarikos, A. Lazaris, S. Bogris, CH. Deliveliotis. Int Journal of STD & AIDS 2004; 15: 836-838
  • “Expression Patterns of the E-Cadherin-Catenin Cell-Cell Adhesion Complex in Gastric Cancer”, G. Karatzas, A. Karayiannakis, K. Syrigos, E. Chatzigianni, S. Papanikolaou, G. Simatos, D. Papanikolaou, S. Bogris. Hepato-Gastroenterology 2000; 47: 1465-1469
Book Online